Andrzej Górski odpiera zarzuty w oświadczeniu

09.01.2019

Andrzej Górski, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu, próbuje odeprzeć zarzuty postawione przeciwko niemu przez pełniącego obowiązki prezesa tej spółki Krzysztofa Migacza. Po audycie miały wyjść pewne nieprawidłowości i zaniedbania. Chodzi o kondycję finansową przedsiębiorstwa, a także opóźnienia w dostawie 24 autobusów niskoemisyjnych przez firmę MAN. Do naszej redakcji trafiło oświadczenie Andrzeja Górskiego w tej sprawie.

Były prezes przekonuje, że zarzuty dotknęły go osobiście i się z nimi nie zgadza. – Obecna sytuacja bilansowa spółki jest zdecydowanie lepsza, kapitał zakładowy osiągnął kwotę powyżej 11 mln zł. MPK spłaciło również kredyt inwestycyjny, związany z projektem wymiany taboru autobusowego, a obecnie spółka spłaca w części umarzalny kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynku biurowego.

Jak dodał w oświadczeniu, straty jakie miała zanotować kierowana przez niego spółka, czyli milion złotych na koniec 2018 roku to zbyt wiele. – Wynik finansowy za rok 2018 zaplanowany był na poziomie kilkuset tysięcznej straty – informuje Andrzej Górski.

2018 rok miał być też trudny dla MPK dlatego, że ceny paliw poszły w górę, przez prace drogowe na terenie miasta zmniejszyły się dochody, a uruchomienie bezpłatnego połączenia szynobusu to też był duży wydatek.

Treść oświadczenia:

Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Odnoszące się do konferencji prasowej z dnia 4 stycznia 2019 r. Pana Krzysztofa Migacza p.o. Prezesa Zarządu MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

W odniesieniu do Sytuacji Finansowej Spółki.

W 1995 r. Nastąpiło przekształcenie zakładu budżetowego w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił w tym czasie 8 mln zł. W przypadku utworzenie rezerw długookresowych na świadczenia pracownicze przy zapisach obowiązującego układu zbiorowego pracy, nastąpiłoby ich wyraźne obniżenie poniżej 50% kapitałów własnych. Z tego też względu w bilansie spółki ujmowana była tylko rezerwa krótkookresowa (roczna) i taki stan rzeczy w myśl zasady kontynuowania działalności kontynuowany był w latach następnych.

Końcem 2009 kiedy objąłem stanowisko Prezesa Zarządu, przy ujęciu w bilansie Spółki rezerw długookresowych, kapitały własne osiągnęłyby wartość ujemną. Przeterminowane faktury wobec kontrachentów miały wartość kilkuset tysięcy złotych, podobnie zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które również wynosiły kilkaset tysięcy złotych.

Wobec tego stanu rzeczy rozpoczęte zostały negocjacje z Zakładową Organizacją Związkową w celu ograniczenia świadczeń wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy zrozumieniu Załogi oraz Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, możliwe stało się przeprowadzenie tego procesu w roku 2012 r. Dodatkowo okres obowiązywania ZUZP podlega pięcioletniemu okresowi odtworzeniowemu, co ma znaczący wpływ na wysokość rezerw, szczególnie w obliczu konieczności dostosowania wynagrodzeń do warunków rynkowych. Obecna sytuacja bilansowa spółki jest zdecydowania lepsza, kapitał zakładowy osiągnął wartość powyżej 11 mln. zł., natomiast przy kontynuowaniu procesu dokapitalizowania lub pokrycia straty z lat ubiegłych, co zresztą było i jest ujęte w
budżecie miasta na rok 2018 oraz 2019 (w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Niskoemisyjnego Transportu Publicznego Aglomeracji Sądeckiej”), daje możliwość ujęcia w bilansie Spółki również rezerw długookresowych i to wszystko w sytuacji realizacji projektów inwestycyjnych powodujących zwiększone odpisy
amortyzacyjne. Ponadto na chwilę obecną został spłacony kredyt inwestycyjny na wkład własny dla projektu pn. „Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych”, obecnie Spółka obsługuje w części umarzalny kredyt udzielony przez WFOŚiGW na termomodernizację budynku
biurowego.

W odniesieniu do Wyniku Finansowego za rok 2018.

Nie wdając się w szczegóły (dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółki) wynik finansowy za rok 2018 zaplanowany był na poziomie kilkuset tysięcznej straty, co zostało zatwierdzone zarówno Uchwałą Rady Nadzorczej jak również Uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dodatkowo w związku z wystąpieniem końcem II
kwartału zeszłego roku znaczącego wzrostu cen paliw jak również ograniczenia przychodów na działalności podstawowej, wynikającego z dużego zakresu prowadzonych prac w układzie drogowym miasta oraz uruchomieniu bezpłatnego połączenia kolejowego, spowodowało wygenerowanie dodatkowej straty. Dodatkowo wpływ na ujemny wynik finansowy za rok 2018 ma zawiązanie rezerw na świadczenia pracownicze na rok następny.

O wszystkich negatywnych obiektywnych przesłankach, mających wpływ na funkcjonowanie Spółki na bieżąco informowany był zarówno Organizator Transportu Publicznego, Właściciel jak również Rada Nadzorcza. Myślę również, że przy ocenianiu efektywności Spółki należało by się posłużyć metodą porównawczą, dającą odpowiedź na pytanie jak Spółka wypada na tle innych przedsiębiorstw z branży pod względem kluczowych wskaźników efektywności, charakterystycznych dla tej branży (np. koszt wozokilometra, wydajność pracy, wykorzystani taboru).

W odniesieniu do dostawy autobusów przez firmę MAN.

Na wstępie wyjaśniam, że umowa na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Niskoemisyjnego Transportu Publicznego Aglomeracji Sądeckiej” o łącznej wartości 61 mln zł. została podpisana 27 grudnia 2017 r. natomiast postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w zakresie: „Dostawy fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających normę emisji spalin euro 6 w dwóch typach” zostało ogłoszone cztery miesiące wcześniej od daty podpisania umowy. Takie działanie Zarządu miało na celu uzyskanie lepszych warunków
kontraktowych w związku z faktem, że w roku 2018 r. planowanych do ogłoszenia było kilkadziesiąt przetargów na dostawę autobusów miejskich na terenie kraju, co mogłoby mieć istotny wpływ na poziom cen w składanych ofertach. Dzięki wcześniejszemu przeprowadzeniu postępowania możliwe było uzyskanie ceny o 2 766 000,00 netto niższej od ceny założonej w projekcie. Połączenie tej kwoty z należnymi karami z tytułu opóźnień dostaw autobusów, czyni ten kontrakt tańszy w stosunku do cen rynkowych o ponad 6 mln zł.

Wracając do meritum sprawy wyjaśniam, że dostawy autobusów realizowane są zgodnie z zawartą umową z firmą MAN. A ta stanowi, że w myśl § 3 ust. 8 umowy Protokolarne przekazanie poszczególnych autobusów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22, wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 13:00. O dokładnej dacie przekazania każdorazowo Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego pisemnie na 5 dni roboczych przed terminem przekazania autobusu.

W przypadku pierwszej dostawy przewidzianej na 03.08.2018 r. MPK został poinformowany pisemnie przez firmę MAN o dostawie pierwszej partii autobusów. Wobec takiej deklaracji firmy MAN nie było podstaw aby MPK nie przystąpiło do odbioru w trybie przewidzianym w §4 umowy. Brak możliwość dopuszczenia do odbioru autobusów mógłby w przyszłości dawać możliwość uniknięcia przez firmę MAN kar umownych, gdyż ta mogłaby powoływać się na niemożność przeprowadzenia odbioru z winy MPK. Po dokonaniu sprawdzeń MPK wezwało firmę MAN do usunięcia braków w terminie do dnia 10.09.2018 r. Firma MAN nie przedstawiła ponownie autobusów do odbioru.
W dniu 30.08.2018 r. MPK wezwało firmę MAN do odbioru pierwszej dostawy autobusów.

W przypadku drugiej dostawy przewidzianej na dzień 01.09.2018 r., MPK został poinformowany pisemnie przez firmę MAN o dostawie drugiej partii autobusów, która spełnia wymogi zgodnie z warunkami umowy. W tym wypadku MPK również nie miał oficjalnie potwierdzonej informacji przez firmę MAN, że druga partia autobusów nie posiada pełnej kompletacji. Z tego też względu aby nie narażać się w przyszłości na zarzut braku dopuszczenie do odbioru autobusów wobec, których firma MAN w przekazanym piśmie twierdziła, że są zgodne z umową, MPK
przystąpiło do procedury odbiorowej. Z uwagi na występujące braki i usterki uniemożliwiające podpisanie protokołu-zdawczo odbiorczego, pismem z dnia 17.09.2018 r. MPK wezwał firmę MAN do odbioru w ciągu siedmiu dni drugiej partii autobusów.

Nie jest prawdą jak zostało zaprezentowane przez Pana p.o. Prezesa podczas konferencji prasowej, iż kolejne transze znalazły się na placu pomimo oficjalnego pisma firmy MAN z dnia 07.09.2018 r. informującego, że wszystkie niezbędne komponenty montowane będą na przełomie lutego i marca 2019 r., ponieważ druga partia autobusów dostarczona była dnia 30.08.2018 r. W związku z oficjalnym pismem firmy MAN z dnia 07.09.2018 r. Zarząd przed zbliżającym się kolejnym terminem dostawy autobusów wystosował z dniem 29.10.2018 r. pismo do firmy MAN, wzywające ją do wstrzymania dostaw pozostałych partii autobusów z uwagi na ich niekompletność.
Zamawiający dnia 06.11.2018 r. poinformował firmę MAN o naliczaniu kar umownych, które na dzień 31.10.2018 r. wynosiły ponad 1 mln zł. Z uwagi na fakt, że autobusy są fabrycznie nowe jedynym sposobem zgodnym z przepisami ruchu drogowego (poza transportem lawetą) na przemieszczenie autobusów z Nowego Sącza do bazy producenta jest użycia tablic tymczasowych badawczych, które wydawane są tylko uprawnionej jednostce badawczej lub producentowi. Wobec przedłużającego się terminu odbioru autobusów przez producenta, MPK wystosowało notę obciążeniową firmie MAN za bezumowne zajmowania placu postojowego należącego do MPK.

W odniesieniu do Informowania Rady Nadzorczej.

O problemach związanych z dostawą i odbiorem autobusów Rada Nadzorcza Informowana była regularnie na każdym posiedzeniu Rady, natomiast w sposób formalny podczas przedstawienia co kwartalnej informacji o realizacji kluczowych wskaźników efektywności informacją z dnia 19.10.2018 r.

W odniesieniu do korespondencji pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej a Prezesem Zarządu.

Dnia 29.10.2018 r. zostało przesłane pocztą elektroniczną na mój adres pismo Przewodniczącego RN. Dnia 30.10.2018 r. Przewodniczący RN w ten sam sposób poinformował mnie, iż w związku z urlopem, w sprawach wymagających kontaktu z RN mam kontaktować się z Z-cę Przewodniczącego RN. W szesnastodniowym
okresie przed wysłaniem odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego czyniłem to kilkukrotnie zarówno osobiście jak również w rozmowie telefonicznej z Z-cą Przewodniczącego RN informując m.in. na temat odpowiedzi na przekazane mi pismo przez pana Przewodniczącego.

W odniesieniu do odpowiedzialności Rady Nadzorczej co do zawieranych kontraktów z członkami zarządu wynikającej ze zmiany przepisów.

Zarówno obecnie jak również przed zmianą przepisów, stroną umów pomiędzy członkiem zarządu, a Spółką jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych odpowiedzialność m.in. członków zarządu, rady nadzorczej obowiązywała również przed zmianą przepisów zmieniających formę umocowania członka zarządu wobec spółki. Zatem powoływanie się na tę przesłankę w kontekście większej odpowiedzialności Rady Nadzorczej za sytuację finansową Spółki wydaje się być nieuzasadniona.

rdn_f TV
play
Słowo za Sowo (M) - Piotr Chęciek
play
Słowo za słowo (NS) - Piotr Ryba
ZGŁOŚ
interwencje
POLECA
Koncert Życzeń
Spraw swoim bliskim
muzyczną niespodzianke
CO? Gdzie? Kiedy?
patronat radia RDN